Beleid veilig sporten

Sporten in een veilige omgeving

MTB Assen is groeiend en heeft vele verschillende leden: Van jong tot oud. Voor al deze leden wil de vereniging een veilige sportomgeving bieden.
MTB Assen wil als vereniging een sociaal veilig sportklimaat waarborgen. We doen ons best te voorkomen dat iemand bij de club te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag i.c ongewenst omgangsvormen.
Grensoverschrijdend gedrag bestaat uit alle vormen van verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag waardoor iemand zich niet veilig voelt tijdens het sporten of bij de vereniging.

Wat kan een clublid doen als hij/zij zich onveilig voelt tijdens het beoefenen van zijn sport? Die een vervelend gevoel krijgt bij die ene persoon die wel erg vaak een arm om hem of haar heen slaat of steeds nare opmerkingen maakt? Die kan terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon.

We hebben daar in de ALV van 12 april 2017 afspraken over gemaakt.
• We hebben omgangsregels voor alle leden.
• Met de begeleiders/trainers van onze leden hebben we een gedragscode afgesproken en
• We hanteren een Aannamebeleid.


Aannamebeleid verenigingskader

MTB Assen wil een veilige en betrouwbare vereniging zijn voor al haar leden.
Wij hanteren daarom een aannamebeleid voor begeleiders, trainers waarmee we hopen ernstige problemen te voorkomen. Dat aannamebeleid van MTB Assen bestaat uit verschillende onderdelen, waardoor de vereniging een beeld krijgt van hen die een functie binnen de vereniging (gaan) vervullen. Voordat we iemand als begeleiders en trainer in onze vereniging actief laten zijn, worden de onderstaande stappen ten minste doorlopen:

  • we houden een kennismakingsgesprek
  • we checken referenties (o.a. vereniging bellen waar de vrijwilliger eventueel vandaan komt)
  • we vragen om de 4 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag aan
  • we maken de vrijwilliger bekend met gedragsregels van MTB Assen
  • basislid maken van de NFTU/KNWU.

Vertrouwenscontactpersoon

Helaas komt een sporter, en ook een begeleider/trainer, wel eens in een situatie die als seksueel intimiderend of anderszins als ongewenst kan worden ervaren. Het komt overal voor: op school, in het werk en dus mogelijkerwijs ook binnen een MTB-vereniging. Als je er mee te maken krijgt (of vermoedens hebt daaromtrent), is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor.
Voor het geval dergelijke situaties -die we niet willen!- zich bij ons toch voordoen, heeft MTB Assen twee vertrouwenscontactpersonen  waar je op terug kunt vallen.

De vertrouwenscontactpersoon biedt opvang aan alle leden van onze vereniging die op het gebied van ongewenste omgangsvormen in de sportsituatie hulp en advies nodig hebben.Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur van MTB Assen om preventieve maatregelen te nemen.

Status binnen de vereniging:

De vertrouwenscontactpersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur van MTB Assen. Periodieke, in beginsel geanonimiseerde rapportage van de vertrouwenscontactpersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Bij het streven van onze club om incidenten te voorkomen vragen we van personen die in ‘risicofuncties’ binnen de vereniging functioneren een VOG (verklaring over het gedrag). Dit betreft bestuursleden, begeleiders, trainers en de vertrouwenscontactpersonen.

De volgende personen zijn als vertrouwenscontactpersoon voor MTB Assen aangewezen en met wie je vertrouwelijk contact kunt opnemen: Anke Vreeman en Willem Hulshof via het mailadres vertrouwenscontactpersoon@mtbassen.nl

Hun rol is dus om een eerste opvang en aanspreekpunt te zijn. Ze zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Je kunt naar eigen keus echter ook rechtstreeks contact opnemen met een Vertrouwenscontactpersoon van de NFTU (telefoonnummer 0318-581300). Je kunt bij hem/haar ook terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van ongewenste omgangsvormen, als je hiervan beschuldigd wordt of getuige bent.

Je kunt daarnaast ook rechtstreeks contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport bij NOC*NSF (telefoonnummer 0900-2025590, op werkdagen van 8-22 uur en op zaterdag van 12-16 uur). De daar werkzame vertrouwenspersonen bieden ook echt begeleiding. Zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Bedoeld voor slachtoffer, beschuldigde en mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon). Ook daar wordt een melding altijd vertrouwelijk behandeld!

De bereikbaarheid van het Vertrouwenspunt Sport is uitgebreid met WhatsApp. Op dit nummer 06-53646928 kan (uitsluitend) een tekstbericht worden achtergelaten. Het telefoonnummer wordt als vertrouwelijke informatie behandeld. Binnen de openingstijden van het Vertrouwenspunt Sport wordt z.s.m. contact opgenomen, ook weer via WhatsApp hoe en wanneer contact mogelijk is.