Gedragscode Trainers & begeleiders


Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders bij MTB Assen

Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training en wedstrijd komt. Hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft, beter wordt? Wat is jouw rol hier in? Ook in onze MTB-sport is de relatie tussen begeleider/trainer en de sporter erg belangrijk. Ben jij je er als trainer of begeleider van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen onze vereniging? Weet je wat je moet doen als het misgaat? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig en sportief mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau.

Deze gedragscode van MTB Assen is gericht op begeleiders/trainers/kaderleden (verder in de tekst ‘begeleider’ genoemd) en is verbonden met het Tuchtreglement van de KNWU.

Onze gedragscode geeft aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter, en geldt voor alle vrijwilligers/begeleiders/trainers die met onze (minderjarige) leden in contact komen. Deze gedragscode is-anders dan onze omgangsregels- afdwingbaar. Als een of meerdere gedragscodes overtreden wordt, dan kan een tuchtprocedure volgen vanuit de KNWU.


Een trainer, coach of begeleider van MTB Assen:

 • Zorgt voor een veilige omgeving.
  Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
  Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Geef of verwijs ze naar voorlichting over grensoverschrijdend gedrag, doping, matchfixing of seksuele intimidatie.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
  Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Zorg bovendien dat je een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunt overleggen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn/haar positie niet.
  Gebruik je positie waarvoor deze bedoeld is, namelijk het creëren van een sportieve (leer)omgeving, waarin iedereen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, dwang, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele vorm van seksueel contact met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter.
  Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers. Laat de sporter in zijn / haar waardigheid. Maak geen foto’s (en zie daarop toe) in kleedruimtes en douches. Zoek uitsluitend contact binnen het privéleven indien strikt noodzakelijk en met toestemming van de sporter. Blijf weg uit het privéleven van minderjarige sporters: indien een situatie toegang tot het privéleven vereist, dient er eerst toestemming te zijn van ouders / verzorgers.
 • Laat iedereen in zijn waarde.
  Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Respecteer ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Betrek iedereen en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en toont gedragingen en uitlatingen die bijdragen aan het positieve klimaat van de sport.
  Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.
  Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, sla het af en/of meld dit dan aan het bestuur. Geef de sporter geen materiële of immateriële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen.
  Zorg dat iedereen de reglementen, onze omgangsregels en gedragscode naleeft. Spreek de persoon in kwestie aan als je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels en normen.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen.
  Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Gebruikt voor en tijdens de training en/of wedstrijd geen alcohol en/of drugs en spreekt met jeugdteams en andere sporters af dat gebruik van alcohol en/of drugs niet is toegestaan.

Kijk ook eens naar het filmpje “Gedragscode Sport: trainers, coaches en begeleiders”: